Văn bản pháp quy

KẾ HOẠCH HÈ 2017

UBND HUYỆN NAM TRỰCPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do -Hạnh phúc Số: 110 /KH-PGDĐT  Nam Trực, ngày 22 tháng 5  năm 2017   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ NĂM 2017 (Từ…