TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG

130748475233418175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018-2019

                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20 NĂM HỌC 2018-2019                         Từ ngày 14/01/2019   đến ngày 18/01/2019                           Giáo viên trực tuần: Vũ Thị  Nga
IMG20161202151538

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LỚP 3B

Kỹ năng sống là những trải nghiệm có hiệu quả nhất, giúp giải quyết hoặc đáp ứng các nhu cầu cụ thể, trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của con người. Kỹ năng sống bao gồm…

DANH SÁCH CB-GV

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ CM Ghi chú 1